• Talaiot de Son Fred
  • Talaiot de Son Fred
  • Talaiot de Son Fred
  • Talaiot de Son Fred
  • Talaiot de Son Fred
  • Talaiot de Son Fred

2 talaiot de son fred

sencelles en època talaiòtica

(900-550 a.c.)

Els poblats de navetes es varen anar abandonant o transformant, donant pas definitivament als poblats talaiòtics cap al 900 A.C. La seva pincipal característica és la presència d'uns imponents edificis en forma de torre, els talaiots, entorn dels quals s'hi disposaven les cases.

Els talaiots són edificis de planta circular com el de Son Fred, Binifat, Son Company, o Es Fornàs de Son Jordà a Ruberts, o quadrada com els de Cas canar, el del Velar de Sa Coma, Can Florit, o Sa Talaia. S'hi celebraven actes col·lectius de caire polític i econòmic que podien adquirir forma ritual. Des dels seus terrats hi havia un bon control del territori i dels ramats i, de fet, també hi ha talaiots aïllats entre els poblats a manera de torre de guaita. Aquests darrers han estat interpretats per alguns autors com J. Aramburu-Zabala com a part de centres cerimonials. Aquest seria el cas dels talaiots de Cas Canar.

Fins a finals d'aquest període, la subsistència es basava fonamentalment en la ramaderia i en el consum complementari de productes d'origen vegetal. El gra i les lleguminoses s'han documentat tant a Son Fred com a Cascanar. No obstant, encara desconeixem la rellevància de la domesticació vegetal. Entre les innovacions tecnològiques més rellevants apareix la metal·lúrgia en ferro

Els rituals funeraris d'aquesta època són un gran misteri ja que no en tenim evidències arqueològiques. Aquest fet fa pensar en la possibilitat d'algun tipus de ritual que impliqués el dipòsit dels cadàvers a l'aire lliure.

Alguns autors han vist en els talaiots un clar signe de desigualtat social. Per a altres, en canvi, l'homogeneïtat dels habitatges en els poblats, així com dels aixovars domèstics i del consum alimentari, són el reflexe de comunitats basades en la reciprocitat i la solidaritat, on el talaiot seria el símbol del treball en col·lectivitat i el marc de pràctiques conjuntes.

els talaiots a mallorca

Els talaiots els trobem només a Mallorca i Menorca. A diferència dels mallorquins, els talaiots de Menorca són més grans, només de planta circular i alguns són totalment massissos o amb un espai interior molt petit.

Tant si són de planta circular com quadrada, tenen una sola cambra amb una gran columna polilítica al centre. El portal d'accés és molt reduït i la coberta, feta a base de llosetes, fang i branques, descansava damunt de bigues de fusta o, ocasionalment com a Hospitalet Vell, de lloses de pedra. Alguns d'excepcionals com el talaiot quadrat de Capocorb Vell poden tenir dos pisos.

El talaiot 1 de Son Forners (Montuïri) i el talaiot de La Talaia (Sencelles), amb 17m de diàmetre el primer i 15 m. de costat el segon, són els talaiots circular i quadrat més grans de Mallorca.

Tot i que a Mallorca hi ha uns 500 talaiots documentats, tan sols s'han excavat catorze.